Tellimise üldtingimused

Ühinenud Ajakirjad OÜ, registrikood 10424209, aadress Liivalaia 13/15 Tallinn 10118 (edaspidi Ühinenud Ajakirjad) tegutseb ajakirjade kirjastajana ning pakub klientidele tellimiseks perioodilisi ja ühekordselt väljaantavaid väljaandeid.

Mõiste „Klient" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on esitanud Ühinenud Ajakirjadele väljaande tellimiseks tellimuse veebikeskkonnas (www.ajakirjad.ee), telefoni teel või Ühinenud Ajakirjade asukohas.

Käesolevad tingimused reguleerivad väljaannete tellimisega seonduvat. Palume käesolevad tingimused enne tellimuse esitamist hoolikalt läbi lugeda. Klient mõistab, et tellimuse esitamisel või veebikeskkonna kasutamisel on tingimused talle täitmiseks kohustuslikud ning need moodustavad kliendi ja Ühinenud Ajakirjade vahel õiguslikult siduva lepingu (edaspidi Leping).

1. TELLIMISE TINGIMUSED

1.1. Ühinenud Ajakirjad pakub Klientidele tellimiseks või tutvumiseks veebikeskkonnas nimetatud perioodiliselt või ühekordselt ilmuvaid ja tellimuse alusel kätte toimetatavaid paberväljaandeid või digitooteid (edaspidi Väljaanne). Digitoode käesolevate tingimuste mõistes on elektrooniliselt, näiteks arvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis jälgitav või loetav väljaanne või veebikeskkond. Paberväljaanne on väljaanne, mis ilmub paberkandjal.

1.2. Kliendil on võimalik tellimuse esitamisel valida erinevate Väljaande tellimuse pakettide vahel. Pakettide hind sõltub Väljaande tellimuse pikkusest. Olenemata tellimuse paketist, sisaldab paketi hind alati Väljaande kojukannet Kliendi poolt esitatud aadressile.

1.3. Tellimus jõustub pärast tellimusraha laekumist Ühinenud Ajakirjade pangakontole või kassasse. Tasu tellimuse eest tasutakse ettemaksuna.

1.4. Kliendiga Tellimuse täitmiseks sõlmitav Leping on tähtajaline ning Lepingu pikkus oleneb Kliendi poolt valitud paketist.

1.5. Ühinenud Ajakirjadel on õigus edastada Kliendile sooduspakkumisi ja tellimuse lõppemisel tellimuse pikendamiseks müügipakkumisi. Müügipakkumise edastamisest ei tulene Kliendile mistahes rahalisi kohustusi. Tellimuse pikendamiseks kohustub Klient müügipakkumises toodud tähtaja jooksul tasuma tellimuse eest. Kui Klient ei soovi tellimust pikendada, siis võib ta jätta müügipakkumise tähelepanuta.

2. TELLIJA ÕIGUSED

Tellijal on õigus:

2.1. saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile;

2.2. saada Väljaanne, mis on korrektne ja komplektne ning vastab Ühinenud Ajakirjade poolt määratud hinnale ja tingimustele. Kohustusliku kompleksuse hulka ei kuulu reklaami eesmärgil Väljaande vahele lisatud tootenäidised;

2.3. esitada Väljaande kojukannet või Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Ühinenud Ajakirjade klienditeenindusse tööpäeviti kell 9:00-16:00 telefonil 6 104 000 või e-posti aadressile tellimine@ajakirjad.ee või Väljaandes toodud kojukandefirmale kahe (2) kuu jooksul alates pretensiooni alusest teadasaamisest. Ühinenud Ajakirjad lahendab pretensioonid mõistliku aja jooksul, kui mitte hiljem kui 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest;

2.4. nõuda tellimuse tühistamist juhul, kui Ühinenud Ajakirjad rikub korduvalt Lepingus kirjeldatud kohustusi. Tellimuse tühistamiseks peab Klient esitama kirjaliku avalduse, milles on kirjeldatud tühistamise põhjus, tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja makse saaja;

2.5. nõuda tellimuse tühistamise korral tagasi tellimuse maksumus tühistamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagastatavast summast arvab Ühinenud Ajakirjad maha 3,90 € tühistamise kulude katteks. Tellimuse tühistamise korral kannab Ühinenud Ajakirjad väljamaksmisele kuuluva summa Tellija kirjalikus avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Tellija ei ole kohustatud tühistamistasu maksma juhul, kui tellimuse tühistamise põhjusena on tõestatud Ühinenud Ajakirjade süüline tegevus. Sularahas väljamakseid Väljaandja ei tee;

2.6. tugineda Väljaande lepingutingimustele mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (näiteks nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, öelda leping üles, alandada hinda);

2.7. muuta tellimuse täitmise aadressi Eesti Vabariigi piires, esitades endist aadressi asendava aadressi Ühinenud Ajakirjadele e-posti teel tellimine@ajakirjad.ee, kodulehe www.ajakirjad.ee kaudu või klienditeeninduse telefonil 6104000. Tellimuse aadressi muutmiseks võib Klient pöörduda ka kohalikku Omniva postiasutusse või Express Posti poole. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt ühe (1) kuu jooksul lähtuvalt ajakirja ilmumisgraafikust pärast vastava teate saabumist Ühinenud Ajakirjadele.

3. TELLIJA KOHUSTUSED

Tellija on kohustatud:

3.1. esitama tellimuse teostamiseks või püsimakse lepinguga tellimiseks minimaalselt vajalikud andmed;

3.2. esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed, mh esitama andmed nii tellimuse tellija kui ka saaja kohta, kui nimetatud isikud ei lange kokku. Ühinenud Ajakirjad juhib tähelepanu, et kui tellimuse esitamisel esitatud andmed on vigased ja/või puudulikud, ei saa Ühinenud Ajakirjad Väljaande nõuetekohast kojukannet garanteerida, mh ei vastuta Ühinenud Ajakirjad Väljaande kohale jõudmise eest Kliendile, kui Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed on puudulikud või vigased;

3.3. omama turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat, lukustatavat ning Kliendi postkastina identifitseeritavat postkasti ning tagama turvalise ja vaba ligipääsu sellele. Kui Kliendi postkast ei vasta tingimustele, ei saa Ühinenud Ajakirjad Väljaande nõuetekohast kojukannet garanteerida, mh ei vastuta Ühinenud Ajakirjad Väljaande halva seisukorra eest, mis on tingitud sellest, et Väljaanne ei mahtunud Kliendi postkasti, postkastile ei olnud turvalist ligipääsu või postkasti seisukorrast;

3.4. tasuma tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult Väljaandja poolt tellimuse vormistamisel kuvatud summa ulatuses.

3.5. Kliendil on võimalik Väljaande, mis on tellitud perioodiliselt, tellimiseks sõlmida e-arve püsimakse leping pangas või veebilingi kaudu panga veebilehel. Püsimakse lepingu sõlmimisel jõustub tellimus esimesele maksele (mitte lepingu sõlmimisele) järgneval kuul.

3.6. Püsimakse lepinguga vormistatud Väljaande tellimuse eest tasutakse esmalt ettemaks ühe Väljaande eksemplari eest. Edaspidi debiteerib pank iga järgneva Väljaande eksemplari eest üks kord kuus. Kliendil on soovitatav jätta limiidi ja tellimistähtaja vabaks või määrata limiidiks vähemalt kahekordne tellimuse sõlmimise hetkel kehtiv hind.

4. ÜHINENUD AJAKIRJADE ÕIGUSED

Ühinenud Ajakirjadel on õigus:

4.1. peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine. Sellisel juhul asendatakse Väljaanne teise sarnase Väljaandega või Kliendi avalduse alusel tagastatakse tellimuse ettemaksu jääk;

4.2. Muuta ja täiendada käesolevaid tingimusi ühepoolselt, teavitades sellest Klienti;

4.3. Mitte täita Kliendi poolt esitatud tellimust, kui Klient ei täida käesolevates tingimustes toodud kohustusi.

5. ÜHINENUD AJAKIRJADE KOHUSTUSED

Ühinenud Ajakirjadel on kohustus:

5.1. tagada Väljaande nõuetekohane ning õigeaegne kätte toimetamine Kliendile vastavalt tellimusele;

5.2. toimetada Kliendile korrektne ja komplektne Väljaanne;

5.3. võtta vastu ja fikseerida kõik Kliendi poolt esitatud pretensioonid. Seejuures kohustub Ühinenud Ajakirjad Kliendi pretensiooni mõistliku aja jooksul lahendama;

5.4. pikendada Kliendi tellimust, kui Klient ei saa aeg-ajalt või pidevalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik Lepingust tulenevad kohustused tingimusel, et Klient on teavitanud Väljaande mittesaamisest hiljemalt kalendrikuu 15. kuupäevaks. Väljaande tellimust pikendatakse saamata jäänud perioodi ulatuses;

5.5. teavitada Klienti Väljaande tellimishinna muudatustest järgmiselt: püsimaksekorraldusega Klienti vähemalt 14 kalendripäeva enne hinna muutmist ning teisi Kliente vähemalt 14 kalendripäeva enne nende tellimuse lõppemist.

6. ERIPAKKUMISTELLIMUSED

6.1. Eripakkumistellimuseks loetakse kindlaks määratud kehtivusperioodiga tellimus, mille puhul on täidetud üks või mõlemad järgnevatest tingimustest:

6.1.1. tellimuse hind erineb kehtivast hinnakirjast;

6.1.2. tellimusele lisandub kingitus, õigus see tellida või alla laadida või selle lunastamisõigus.

6.2. Kõik tasuta lisaväärtuse ja/või selle lunastamisõigusega seotud pretensioonid tuleb esitada kahe kuu jooksul alates pretensiooni alusest teadasaamisest. Ühinenud Ajakirjad lahendab pretensioonid mõistliku aja jooksul, kui mitte hiljem kui 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest.

6.3. Eripakkumistellimusega kampaania lõppemisel osalevad auhinna/auhindade jagamises kas kõik kampaanias nimetatud Kliendid või kõik kampaania kehtivusajal tellimuse vormistanud Kliendid, vastavalt kampaaniareeglitele.

6.4. Võitjatega võtab ühendust Ühinenud Ajakirjade esindaja, kes vahendab informatsiooni auhinna/auhindade kättesaamise kohta, kui teisiti ei ole kampaaniareeglites kirjeldatud.

7. AUTORIÕIGUSED

7.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, illustratsioonid, kujundus, videomaterjal, lugejakirjad) ja muu toimetatud või toimetamata kujul avaldatud materjal kuulub Väljaandjale ning on kaitstud autoriõigustega. Ilma Väljaandja eelneva loata on keelatud nende kasutamine või refereerimine enama kui pealkirja ja ühe lause ulatuses, sõltumata meediatüübist. Refereerimisel tuleb viidata Väljaande nimele, kust materjal pärineb ja digitaalsel refereerimisel tuleb lisada originaalartikli link. Tingimus ei kehti isiklikuks kasutamiseks.

7.2. Väljaandja materjali eelneva loata kasutamisel kehtivad järgmised tasumäärad:

7.2.1. 200 € materjali ühekordse kasutamise eest;

7.2.2. 400 € materjali korduva kasutamise iga korra eest.

7.3. Kliendi poolt Ühinenud Ajakirjadele autoriõigusega kaitstud teoseid (sh piltide) edastades annab Klient Ühinenud Ajakirjadele tasuta lihtlitsentsi nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Ühinenud Ajakirjadel on õigus Kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele. Ühinenud Ajakirjadel on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega Ühinenud Ajakirjade veebikeskkonda kinnitab Klient, et kõik vastava sisuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks veebikeskkonnas.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Lisaks tingimustele reguleerivad Kliendi ja Ühinenud Ajakirjade vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Ühinenud Ajakirjade vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

8.2. Sidevahendi või väljaspool äriruume esitatud tellimuse korral on füüsilisest isikust kliendil õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates tellimuse esimese osa kättesaamisest taganeda tellimuse ülejäänud osast. Tellimusest taganemiseks tuleb Kliendil esitada Ühinenud Ajakirjadele vastavasisuline avaldus, saates selle koos oma arvelduskonto numbriga aadressile [virge.must@ajakirjad.ee]. Lepingust taganemiseks võite kasutada taganemisavalduse tüüpvormi või esitada taganemisavalduse vabas vormis. Taganemine loetakse kehtivaks, kui Klient edastab avalduse taganemisõiguse kasutamise kohta taganemistähtaja viimasel päeval.

8.3. Lepingust taganemise korral punktis 8.2 sätestatud juhul tagastatakse tellimuse eest tasutud summa, millest on maha arvestatud Kliendile juba kättetoimetatud Väljaande hind. Raha taganetud tellimuse eest makstakse tagasi Kliendile või Kliendi poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Ühinenud Ajakirjadele.

8.4. Füüsilisest isikust klient mõistab, et tal puudub Lepingu punktis 8.2 nimetatud õigus tellimusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile juhul, kui tema tellimuse sisuks on e-raamatud.

8.5. Ühinenud Ajakirjad võib käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta või täiendada, teavitades sellest Klienti ette vähemalt 14 päeva enne muudatuste jõustumist Väljaandes, klienditeeninduse vahendusel, veebikeskkonnas, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumi vahendusel või muul viisil. Kliendil on õigus 14 päeva jooksul alates muudatuse kohta teate saamisest lepinguline suhe Ühinenud Ajakirjadega üles öelda, kui ta ei ole nõus tingimuste muutmisega. Kui Klient ei avalda selle aja jooksul taasesitatavas vormis tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

8.6. Kui mõni tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

8.7. Vaidlused Kliendi ja Ühinenud Ajakirjade vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib Klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.

Ühinenud Ajakirjad

Kontor on avatud tööpäeviti 9.00-17.00. Asume Tallinnas, Liivalaia 13 (Liivalaia ja Tatari tänava nurgal), II korrusel.

Saada oma sõnum, kui Sul on:

  • küsimusi, millele ei leidnud vastust meie koduleheküljelt KKK alt
  • probleeme tellimuse vormistamisel
  • probleeme ajakirjade kättesaamisega

Välismaale tellimiseks võta ühendust KE Ajakirjanduse OÜ-ga, www.ke.ee, info@ke.ee või telefonil 64 11 753

Tagasiside

Sinu nimi *
Sinu e-post *
Telefon *
Sõnum *