Tellimine / Tellimistingimused /
Avaleht Tellimine Raamatud Reklaam Ostukorv
 
Tellimistingimused
                       

Tellimise üldtingimused

1.Tellija õigused.
1.1. Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil.
1.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega. Tellimus jõustub pärast tellimusraha laekumist Väljaandja pangakontole või kassasse õigeaegselt ja täielikult.
1.3. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Väljaandja poolt fikseeritud tingimustele.
1.3.1. Väljaande kohustusliku kompleksuse moodustab ajakirjanduslik sisu terviklikus mahus. Kohustusliku kompleksuse hulka ei kuulu reklaamimise eesmärgil Väljaande vahele inserditud tootenäidised.
1.4. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet ja Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Väljaandja klienditeenindusse (Ühinenud Ajakirjad OÜ, Liivalaia 13/15, Tallinn, tööpäeviti kell 9:00-15:00 tel. 6 104 000 või tellimine@ajakirjad.ee).
1.5. Tellijal on õigus nõuda tellimuse tühistamist juhul kui Väljaandja korduvalt rikub antud kokkuleppega talle pandud kohustusi. Tellimus tühistamiseks peab Tellija Väljaandjale esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka tühistamise põhjus.
1.6. Tellimuse tühistamise korral on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus tühistamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Sellest arvab Väljaandja maha 3,90€ tühistamise kuludeks. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija ära näitama oma pangakonto numbri ja panga nime. Sularaha tagasimakseid Väljaandja ei teosta. Tellimuse tühistamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangakontole 14 kalendripäeva jooksul. Tellija ei ole kohustatud tühistamistasu maksma juhul, kui tellimuse tühistamise põhjusena on tõestatud Väljaandja süüline tegevus või tegevusetus. Väljaandja kannab väljamaksmisele kuuluva summa Tellija poolt avalduses näidatud pangakontole. 1.6.1. Eripakkumistellimuste (soodushinna või lisaväärtusega tellimiskampaaniate) tühistamise reeglid on fikseeritud tellimise üldtingimuste punktis 6.
1.7. Tellijal on õigus oma tellimus ümberadresseerida. Ümberadresseerimiseks tuleb Tellijal pöörduda Väljaandja poole kodulehe www.ajakirjad.ee kaudu või klienditeenindusse telefoni, faksi, e-posti või kirja teel või kohalikku AS Eesti Post sidejaoskonda. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt ühe kuu jooksul lähtuvalt ajakirja ilmumisgraafikust peale vastava teate saabumisest Väljaandja klienditeenindusse.

2. Tellija kohustused.
2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., korteri nr., postiindeks, linn või asula/küla ja maakond), kontakttelefon (võimalusel kodune nr.) ning võimalusel e-posti aadress. Püsimakse lepinguga tellimisel on tarvilik ka tellimuse eest maksja isikukood ja pangakonto number.
2.2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed (väljaarvatud saaja isikukood ja pangakonto e-arve püsimakse lepingu puhul).
2.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või puudulikud ning ei vasta p. 2.1 fikseeritud nõuetele, ei garanteeri Väljaandja Väljaande nõuetekohast kojukannet.
2.4. Tellija omab turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat, lukustatavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti ning tagab turvalise ja vaba ligipääsu sellele.
2.5. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta punktis 2.4. fikseeritud tingimustele, ei garanteeri Väljaandja nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.6. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaandja Väljaande kojukannet kokkulepitud tingimustel.
2.7. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud kokkuleppes sätestatud tellimise üldtingimustega ning aktsepteerib Väljaandja õigust teha talle 3 aasta jooksul alates viimase tellimuse lõppemisest paberi-, e-maili- ja telefoni teel ajakirjade ja raamatute tellimispakkumisi.

3.Tellimine e-arve püsimakse lepinguga.
3.1. Püsimakse lepingut saab sõlmida Swedbank´is, SEB-pangas, Sampo Pangas, Nordea Pangas, Krediidipangas ja LHV pangas.
3.2. Püsimakse lepingu sõlmimisel jõustub tellimus esimesele debiteerimisele (nb! mitte sõlmimisele) järgneval kuul.
3.3. Püsimakse väljaande tellimuse eest tasumine käib ettemaksuna ühe numbri eest. Edaspidi toimub debiteerimine iga numbri eest üks kord kuus.
3.4. Püsimakse lepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

4. Väljaandja õigused.
4.1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
4.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine.
4.3. Juhul, kui Tellija ei täida antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast väljaande kojukannet.
4.4. Väljaandjal on õigus nõuda kokkuleppe punktide 2.1., 2.4. ja 2.6. täitmist Tellija poolt. Juhul, kui Tellija ei tee seda, on Väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.

5. Väljaandja kohustused.
5.1. Juhul, kui Tellija täidab kõik talle pandud antud kokkuleppega fikseeritud kohustused, tagab Väljaandja Väljaande tellimuse käivitumise vastavalt Väljaandja kehtestatud tingimustele ja nõuetekohase ning õigeaegse kojukande.
5.2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande. 5.2.1. Väljaande kohustusliku kompleksuse moodustab ajakirjanduslik sisu terviklikus mahus. Kohustusliku kompleksuse hulka ei kuulu reklaamimise eesmärgil Väljaande vahele inserditud tootenäidised.
5.3. Väljaandja kohustub vastu võtma ja fikseerima kõik Tellija pretensioonid.
5.4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad.
5.5. Juhul, kui Tellija ei saa aeg-ajalt või pidevalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki antud kokkuleppest lähtuvaid kohustusi, pikendab Väljaandja saamata jäänud perioodi ulatuses Tellija tellimust tasuta.
5.6. Püsimaksega Tellijatele teatab Väljaandja tellimishinna muudatustest vähemalt 14 kalendripäeva enne hinna muutumist ning teistele tellijatele vähemalt 14 kalendripäeva enne nende tellimuse lõppemist.

6. Eripakkumistetellimused.
6.1 Eripakkumistellimuseks loetakse fikseeritud kehtivusperioodiga tellimus, mille puhul on täidetud üks või mõlemad järgnevatest tingimustest:
a) tellimuse hind erineb kehtivast tavahinnakirjast
b) tellimusele lisandub tasuta lisaväärtus või selle lunastamisõigus.
Tasuta lisaväärtusega ja/või selle lunastamisõigusega eripakkumistellimuse korral Väljaandja tellimuse eest tagasimakset ei teosta. Kõik tasuta lisaväärtuse ja/või selle lunastamisõigusega seotud pretensioonid tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast tellimuse eest tasumist. Hilisemaid pretensioone Väljaandja ei rahulda.
6.2 Tasuta lisaväärtusega ja/või selle lunastamisõigusega eripakkumistellimuse korral osalevad auhinna/auhindade jagamisel kas kõik kampaanias nimetatud ajakirja tellijad kampaania lõppemise päeval või kõik tellijad, kes on kampaaniaperioodi jooksul tasunud tellimuse eest ette nähtud summa (sh uued tellijad ning olemaolevate tellimuste pikendajad).
6.3 Kõikide võitjatega võtab ühendust Ühinenud Ajakirjad OÜ esindaja ning vahendab informatsiooni auhinna/auhindade kättesaamise osas, kui see ei ole kampaanias eelnevalt eraldi välja toodud.

banner
banner