Privaatsuspoliitika

Ühinenud Ajakirjad OÜ, registrikood 10424209, aadress Liivalaia tn 13, Tallinn 10118 (edaspidi "Ühinenud Ajakirjad"), kogub ja töötleb tellimuse esitanud isikute (edaspidi "Klient") isikuandmeid.

Ühinenud Ajakirjad teavitab käesolevaga Kliente nende kohta kogutavatest andmetest, andmete kogumise eesmärkidest, säilitamise tingimustest ning isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Ühinenud Ajakirjadel on õigus aeg-ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Ühinenud Ajakirjad teavitab privaatsuspoliitika muutmisest Kliente.

1. Kogutavad isikuandmed

Ühinenud Ajakirjad töötleb enamasti isikuandmeid, mida ta on saanud otse Kliendilt. Siiski võib tellimuse täitmiseks olla Ühinenud Ajakirjadel vajadus töödelda isikuandmeid, mida ta on saanud kolmandalt isikult. Näiteks olukorras, kus tellija on avaldanud Ühinenud Ajakirjadele isikuandmeid tellimuse tegeliku saaja kohta.

Isikuandmete avaldamine Ühinenud Ajakirjadele on vabatahtlik, kuid isikuandmete avaldamine on vältimatult vajalik tellimuse täitmiseks.

Ühinenud Ajakirjad kogub ja töötleb Kliendi poolt esitatud tellimuse täitmiseks järgmisi isikuandmeid (edaspidi koos nimetatud „Isikuandmed"):

• nimi;
• aadress;
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• muud andmed, mida otsustad vabatahtlikult Ühinenud Ajakirjadele avaldada.

Juhul, kui Klient esitab Ühinenud Ajakirjadele kolmanda isiku isikuandmeid eesmärgiga, et tellimus täidetaks kolmandale isikule, siis isikuandmete edastamisega kinnitab Klient, et ta on saanud kõik vajalikud nõusolekud kolmandalt isikult isikuandmete avaldamiseks Ühinenud Ajakirjadele.

2. Eesmärk ja õiguslik alus

Ühinenud Ajakirjad töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Kliendi poolt esitatud tellimuste täitmiseks, Kliendi identifitseerimiseks ning vajadusel kontakteerumiseks, pikenduspakkumiste edastamiseks ning uutest ajakirjadest ja raamatutest teavitamiseks, samuti seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Ühinenud Ajakirjad töötleb Kliendi Isikuandmeid lepingu alusel tellimuse täitmise eesmärgil. Ühinenud Ajakirjad võivad töödelda Kliendi Isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel (nt pikenduspakkumiste ja uute raamatute ning ajakirjade pakkumiste edastamiseks) ning seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

3. Isikuandmete edastamine ja turvalisus

Ühinenud Ajakirjad võib edastada Kliendi Isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab Ühinenud Ajakirjadele teenust (nt IT-süsteemide tarne- ja tugiteenuste, andmeanalüüsi- või muude sisse ostetavate teenuste pakkujatele). Ühinenud Ajakirjad on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kolmandad isikud, kellele Ühinenud Ajakirjad Sinu Isikuandmeid edastab, võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, mis on kehtestanud teistsugused isikuandmete kaitse regulatsioonid ning mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust. Nendes riikides ei pruugi Isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) olla piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu tagatud samal tasemel nagu Euroopa Liidus. Isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda kohustub Ühinenud Ajakirjad tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise. Kui soovid saada sellest koopiat, siis palume pöörduda Ühinenud Ajakirjade poole.

Ühinenud Ajakirjad on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Kliendi Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kolmandaid isikuid on teavitatud sellest, et nad võivad Sinu Isikuandmeid kasutada üksnes Ühinenud Ajakirjade tingimustes sätestatud ulatuses ja eesmärgil.

Ühinenud Ajakirjad säilitab Kliendi Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on Ühinenud Ajakirjadele mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, muuhulgas võib selliseks kriteeriumiks olla isikuandmete säilitamine Kliendi võimalike nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni.

Ühinenud Ajakirjad võtab kasutusele mõistlikke meetmeid selleks, et tagada Isikuandmete usaldusväärsus ning vastavus tegelikkusele.

4. Kliendi õigused

Isikuandmete töötlemisega seoses on Kliendil õigus:

• Taotleda juurdepääsu Ühinenud Ajakirjade poolt Kliendi kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;
• Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
• Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et Ühinenud Ajakirjad piiraks Kliendi kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
• Keelata Ühinenud Ajakirjadel edastada endale müügi- ja sooduspakkumisi;
• Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, kaebuste või õiguste kasutamise soovi korral on Kliendil võimalik võta Ühinenud Ajakirjadega ühendust e-posti aadressil tellimine[at]ajakirjad.ee.

5. Küpsised

Ühinenud Ajakirjad kasutavad veebikeskkonnas küpsiseid (sh võib Ühinenud Ajakirjad kasutada veebikeskkonnas kolmanda osapoole küpsiseid) selleks, et pakkuda Kliendile parimat kasutajakogemust. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse Kliendi arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse. Küpsised aitavad Ühinenud Ajakirjadel mõista, millised veebikeskkonna osad on kõige populaarsemad, kuna nende abil näeb, mis lehti Kliendid külastavad ja kui palju aega nad nendel veedavad. Neid faile analüüsides suudab Ühinenud Ajakirjad vastata Kliendi nõudmistele ja pakkuda spetsiaalselt Kliendile orienteeritud kasutuskogemust.

Küpsised võivad olla ajutised või püsivad. Klient saab küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest. Kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud veebikeskkonna teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistab Klient, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned veebikeskkonna funktsioonid õigesti toimida.

Ühinenud Ajakirjadele kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Lisateave küpsiste kasutamise kohta ning küpsiste keelamise juhendid leiab veebilehelt www.allaboutcookies.org.